Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 852858
Aktualizacja:
22-10-2020
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

DPS.ZP.261.3.2018                                                                                                                                                                                                                        Moczary dn. 23.04.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art.4 pkt 8 ustawy  pzp ). W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego zapytania ofertowego zastosowanie znajdują postanowienia obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu wewnętrznego ustalonego w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach na podstawie w/w ustawy i dotyczy udzielania zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartość 30 000 EURO.

 

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, Moczary 41, 38 – 700 Ustrzyki Dolne, NIP: 689-10-09-915, REGON: 001276610,zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej  w Moczarach”.

 1. Przedmiot zamówienia
 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.  poz. 1332 z 2017 r.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389) dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” w tym:

   Rozbudowa istniejącej stołówki (szacunkowa powierzchnia rozbudowy – ok. 170 m2)

   Wykonanie łącznika pomiędzy budynkami nr 3 i 4 (szacunkowa powierzchnia zabudowy ok. 300 m2)

   Wykonanie niezbędnych instalacji: sanitarnych oraz elektrycznej

 • Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

   wykonanie projektu koncepcyjnego,

   uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o warunkach zabudowy,

   wykonanie mapy do celów projektowych dla zakresu inwestycji,

   wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie budowy budynków obejmującego: branżę architektoniczną, branżę konstrukcyjną, branżę sanitarną, branżę elektryczną – 6 egzemplarzy,

   wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze,

   wykonanie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż – po 2 egzemplarze,

   wykonanie przedmiaru robót – 2 egzemplarze,

   uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,

   uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, wymaganych obowiązującymi normami 
i aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi przepisami obowiązującymi zgodnie z prawem w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

   wersji elektronicznej opracowania na płycie CD w wersji edytowalnej 
i nieedytowalnej.

 • Uwarunkowania szczegółowe i dodatkowe informacje.

a)      teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

b)      dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe pomiędzy poszczególnymi branżami,

c)       zastosowane materiały w projekcie powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332),

d)      dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać nazw producentów, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwa konkurencję,

e)      dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, technologii, urządzeń i wyposażenia ,

f)       każdy komplet dokumentacji powinien być umieszczony w oddzielnym segregatorze 
z opisaną z zewnątrz zawartością segregatora,

g)      w cenie zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe, związane 
z opracowaniem dokumentacji np. opłaty za wydanie warunków, uzgodnień, opinii, ekspertyz , uzyskania decyzji itp. Zamawiający zakłada, że Wykonawca we własnym zakresie na swój koszt uzyska niezbędne materiały i informacje niezbędne do projektowania, w tym także mapy, podkłady geodezyjne oraz dokona potrzebnych pomiarów, badań i sprawdzeń istniejących budynków użyteczności publicznej i instalacji, wskazanych przez Zamawiającego, jeżeli okaże się to konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia.

h)      wykonawca uzgodni z zamawiającym przed rozpoczęciem prac, projektowane technologie oraz rozwiązania projektowe, oraz uzyska pisemną akceptację tychże rozwiązań.

 • W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany będzie do:

a)      udzielenia wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w procedurze wyłaniania wykonawcy robót,

b)      kontrolowania w toku realizacji robót zgodności z dokumentacją projektową rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych,

c)       uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wykonawcy robót budowlanych wątpliwość powstałych w trakcie realizacji budowy,

d)      udziału w naradach technicznych,

e)      udziału w odbiorze końcowym inwestycji,

f)       wykonywania czynności wynikających z art. 20 ust. 1 - 4oraz art. 21 Prawa budowlanego.

 1. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy – za datę zakończenia realizacji niniejszego zamówienia uznaje się datę uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, termin pełnienia nadzoru autorskiego -  do końca realizacji inwestycji.
 2. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy -  w tym okresie wykonał: 
minimum 5  projektów architektoniczno - budowlanych  budynków zamieszkania zbiorowego lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni min. 500 m2 i kubaturze min 2000 m3. Wykonawca zobowiązany jest do formularza doświadczenia zawodowego (załącznik nr 3) dołączyć listy referencyjne od Zamawiających.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, Moczary 41, 38 – 700 Ustrzyki Dolne – sekretariat (pok. nr 1)

do 11.05.2018 r. do godz. 11 00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach - nie otwierać przed 11.05.2018 r. godz. 11 15

 1. Termin otwarcia ofert 11.05.2018 r. godz. 11 15
 2. Termin związania ofertą 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
 3. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:

Maciej Stebnicki – adres e – mail: 

Tel. Kontaktowy: 13 461 11 07

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wg. Załącznika nr 1 – formularz ofertowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

Cena wskazana przez w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje. Cena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (cena ryczałtowa).

 1. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: Cena -  waga kryterium 100%
 2. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia jest:
 • Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2 – wzór umowy
 • Załącznik nr 3 – doświadczenie zawodowe
Data publikacji: 23-04-2018
Data modyfikacji: 25-04-2018
Ilość wyświetleń: 668
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ