Biuletyn Informacji Publicznej
 
Załączniki:
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023

Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie wyboru Starosty Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian w statucie powiatu bieszczadzkiego.

Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Moczarach.

Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego – aplikacja poprzez ROPS w Rzeszowie na lata 2019 – 2020 pod nazwą: ,,Modernizacja komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,
Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 dla Gminy Czarna w formie dotacji celowej na zadanie pn.: ,,Zakup opału dla jednostki oświatowej”.

Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.,

Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie wyposażenia w majątek trwały Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bieszczadzki.

Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie określenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  od  31 grudnia 2018 r. do 29 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuwania pojazdu z drogi w 2019 roku.

Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego na 2019 r.

Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2019 r.

Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na 2019 r.

Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Turystyki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2019 r.

Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie planowanej budowy fabryki węgla drzewnego na terenie Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 rok.

Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2019 – 2032.

Uchwała Nr IV/33/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (IV)” i wyrażenie zgody na jego realizację.

Uchwała Nr IV/34/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr IV/35/2019 w sprawie wyposażenia w majątek trwały Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr IV/36/2019 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie i zakończenie w 2019 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych”.

Uchwała Nr IV/37/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Bieszczadzkiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego.

Uchwała Nr V/42/2019 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie planów budowy zakładu produkcji węgla drzewnego oraz wytwórni mas bitumicznych.

Uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2019 – 2032.

Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za rok 2017.

Uchwała Nr VI/46/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego ,,Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (V)” i wyrażenia zgody na jego realizację.

Uchwała Nr VI/47/2019 w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr VII/50/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Bieszczadzki nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Zatwarnica, gmina Lutowiska.

Uchwała Nr VII/51/2019 w sprawie przekazania Gminie Ustrzyki Dolne prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegające na założeniu i prowadzeniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego na poziomie szkoły podstawowej.

Uchwała Nr VII/52/2019 w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 marca 2019r., na uchwałę nr V/41/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 15 lutego 2019r., w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych wypowiedzenia Radnemu Powiatu Bieszczadzkiego Panu Zygmuntowi Krasowskiemu wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy.

Uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr VIII/54/2019 w sprawie zajęcia stanowiska popierającego starania mieszkańców Myczkowiec gminy Solina  w kwestii przekształcenia  części jeziora Myczkowieckiego z wody o statusie górskiej na nizinne.

Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr IX/57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  mienia ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr IX/58/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podjęcia przez Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  działań zmierzających do upamiętnienia mieszkańców Bieszczad zasłużonych w walce o demokrację w Polsce.

Uchwała Nr X/59/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego wotum zaufania.

Uchwała Nr X/60/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Bieszczadzkiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Uchwała Nr X/61/2019 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego za 2018 r.

Uchwała Nr X/62/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr X/63/2019 w sprawie wyposażenia w majątek trwały Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr X/64/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  za 2018 rok.

Uchwała Nr XI/65/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwala Nr XI/66/2019 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr XI/67/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XI/68/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XI/69/2019 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XI/70/2019 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XI/72/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Bieszczadzkiego od 1 września 2019 roku.

Uchwała Nr XII/73/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr XII/74/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2019 – 2032.

Uchwała Nr XII/75/2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2020 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Moczarach. Uchwała Nr XII/76/2019 w sprawie zobowiązania na 2020 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Uchwała Nr XII/77/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XII/78/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Ustrzykach Dolnych wchodzącego w skład Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych, w pięcioletnie Technikum w Ustrzykach Dolnych wchodzące w skład Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych.

Uchwala Nr XII/79/2019 w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 rok.

Uchwała Nr XII/80/2019 w sprawie powołania komisji doraźnej.

Uchwała Nr XII/81/2019 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.

Uchwała Nr XII/82/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XIII/83/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr XIII/84/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2019 – 2032.

Uchwała Nr XIII/85/2019 w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Uchwała Nr XIII/86/2019 w sprawie wyposażenia w majątek trwały Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XIII/87/2019 w sprawie przekazania środka trwałego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XIII/88/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego.

Uchwała Nr XIII/89/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XIII/90/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XIII/91/2019 w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XIII/93/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr XIII/94/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XIII/95/2019 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XIII/96/2019 w sprawie  wprowadzenia zmiany do uchwały stwierdzającej przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w czteroletnie  Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XIII/97/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały stwierdzającej przekształcenie dotychczasowego czteroletniego Technikum w Ustrzykach Dolnych wchodzącego w skład Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych, w pięcioletnie Technikum w Ustrzykach Dolnych wchodzące w skład Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XIV/98/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr XIV/99/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2019 – 2032.

Uchwała Nr XIV/100/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/92/2019 z dnia 26 września 2109 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Bieszczadzkiego  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XIV/101/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą: „Projekt, polegający na przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”.

Uchwała Nr XIV/102/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych  Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Uchwała Nr XIV/103/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie  określenia zadań na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr XIV/104/2019 w sprawie w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Powiatu Bieszczadzkiego w związku z realizowanym zadaniem pod nazwą „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo Łuku Karpackiego w nowej odsłonie”.  

Uchwała Nr XV/105/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr XV/106/2019 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Uchwała Nr XV/107/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XV/108/2019 w sprawie wrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego – aplikacja poprzez ROPS w Rzeszowie na lata 2020 -2022 pod nazwą: „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (budowa łącznika, rozbudowa stołówki)”.

Uchwała Nr XVI/109/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r.

Uchwała Nr XVI/110/2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2019 – 2032.

Uchwała Nr XVI/111/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 245/13 położonej w Hoszowczyku, gmina Ustrzyki Dolne.

Uchwała Nr XVI/112/2019wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 368/1 położonej w Nowosielcach Kozickich, gmina Ustrzyki Dolne.

Uchwała Nr XVI/113/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuwania pojazdu z drogi w 2020 roku.

Uchwała Nr XVI/114/2019 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Uchwała Nr XVI/115/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych do dokonywania zwolnień z opłat za zakwaterowanie w bursie i za wyżywienie na stołówce.

Uchwała Nr XVI/116/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała  Nr XVI/117/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych w czteroletnie II  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XVI/118/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bieszczadzki.

Uchwała Nr XVI/119/2019 w sprawie określenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  od  30 grudnia 2019 r. do 27 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XVI/120/2019 w sprawie nie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy Radnego Zygmunta Krasowskiego.

Uchwała Nr XVII/121/2019 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych na lata 2019 – 2021.

Uchwała Nr XVII/122/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 368/1 położonej w Nowosielcach Kozickich, gmina Ustrzyki Dolne.

Uchwała Nr XVII/123/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/119/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego  z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  od 30 grudnia 2019 r. do 27 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XVII/124/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 rok.

Uchwała Nr XVII/125/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy  finansowej powiatu bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XVII/121/2019 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych na lata 2019 – 2021.

Uchwała Nr XVII/122/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 368/1 położonej w Nowosielcach Kozickich, gmina Ustrzyki Dolne.

Uchwała Nr XVII/123/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/119/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego  z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  od 30 grudnia 2019 r. do 27 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XVII/124/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 rok.

Uchwała Nr XVII/125/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy  finansowej powiatu bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XVIII/126/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 r.

Uchwała Nr XVIII/127/2020 w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Uchwała Nr XVIII/128/2020 w sprawie wyposażenia w majątek trwały Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XVIII/129/2020 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLI/236/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr XVIII/130/2020 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr III/20/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr XVIII/131/2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr XV/97/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania imienia Bieszczadzkiemu Zespołowi Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XVIII/132/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej za zakwaterowanie wychowanków w Bieszczadzkiej Bursie Szkolnej w Ustrzykach Dolnych, wchodzącej w skład Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XVIII/133/2020 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie bieszczadzkim na lata 2020-2026”.

Uchwała Nr XVIII/134/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (V)” i wyrażenia zgody na jego realizację.

Uchwała Nr XVIII/135/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego ,,Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (VI) i wyrażenie zgody na jego realizację.

Uchwała Nr XVIII/136/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XVIII/137/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego na 2020 rok.

Uchwała Nr XVIII/138/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki, Zdrowia i Polityki Społecznej na 2020 rok.

Uchwała Nr XVIII/139/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Rolnictwa, Kultury, Sportu, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2020 rok.

Uchwała Nr XVIII/140/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Uchwała Nr XVIII/141/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.

Uchwała Nr XVIII/142/2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 r.

Uchwała Nr XVIII/143/2020 w sprawie utworzenia Związku Powiatów Bieszczadzkich w celu wspólnego utworzenia i prowadzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Uchwała Nr XVIII/144/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji.

Uchwała Nr XVIII/145/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji.

Uchwała Nr XIX/146/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 r.

Uchwała Nr XIX/147/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2020 – 2032.

Uchwała Nr XIX/148/2020 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ustrzykach Dolnych i włączenia jej w skład Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XX/149/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim a Gminą Ustrzyki Dolne, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Bieszczadzki Oddziału Przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w którym realizować będą obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Uchwała Nr XX/150/2020 w sprawie przekazania Gminie Ustrzyki Dolne prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXI/151/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 r.

Uchwała Nr XXI/152/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2020 – 2032.

Uchwała Nr XXI/153/2020 w sprawie wyposażenia w majątek trwały Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXI/154/2020 w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2020r.

Uchwała Nr XXI/155/2020 w sprawie  zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Solińskim.

Uchwała Nr XXI/156/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXI/157/2020 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.
 
Uchwała Nr XXII/158/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 r.

Uchwała Nr XXII/159/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2020 – 2032.

Uchwała Nr XXII/160/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr XXII/161/2020 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Bieszczadzki.

Uchwała Nr XXIII/162/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 r.

Uchwała Nr XXIII/163/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2020 – 2032.

Uchwała Nr XXIII/164/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Wojewody Podkarpackiego na uchwałę Nr XXI/155/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 19 maja 2020 r., w sprawie zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Solińskim.

Uchwała Nr XXIV/165/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego wotum zaufania.

Uchwała Nr XXIV/166/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Bieszczadzkiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Uchwała Nr  XXIV/167/2020 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego za 2019 rok.

Uchwała Nr XXIV/168/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2019 rok.

Uchwała Nr XXV/169/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 r.

Uchwała Nr XXV/170/2020 w sprawie zaciągnięcia na 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Uchwała Nr XXV/171/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania: ,,Audyt wewnętrzny”.

Uchwała Nr XXV/172/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Moczarach.

Data publikacji: 28-01-2019
Data modyfikacji: 05-10-2020
Ilość wyświetleń: 959
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ