Biuletyn Informacji Publicznej
 
Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA O UDZIELANIU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w POWIECIE BIESZCZADZKIM  w 2019 r.

 

Zgodnie z  ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na terenie POWIATU BIESZCZADZKIEGO będzie realizowane zadanie  polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w trzech punktach, których usytuowanie oraz harmonogram  pracy przedstawia poniższa tabela:

 

 

 INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO  PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO – USTRZYKI DOLNE

STAROSTWO POWIATOWE W USTRZYKACH DOLNYCH UL. BEŁSKA 22 POK NR 3                                                                                                                            

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście lub pod nr tel. 13 471 2505

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy prawnej

 

 

 

 

 

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście lub pod

nr tel. 13 471 2505

 

Poniedziałek

12.00-16.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Wtorek

13.00-17.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Środa

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna

13.00-17.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Czwartek

8.00-12.00

Nieodpłatna pomoc prawna

13.00-17.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Piątek

8.30-12.30

Nieodpłatna pomoc prawna

12.30-16.30

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO  PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO -  CZARNA GÓRNA

URZĄD GMINY W CZARNEJ, CZARNA GÓRNA 74

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście lub pod nr tel. 13 461 9009

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy prawnej

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście lub pod nr tel. 13 461 9009

Poniedziałek

11.30-15.30

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

         

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ -  LUTOWISKA

URZĄD GMINY W LUTOWISKACH, LUTOWISKA 14 (POK. NR 14)

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście lub pod nr tel. 13 461 0013

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy prawnej

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście lub pod nr tel. 13 461 0013

Wtorek

9.00-13.00

Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

Informacja

o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania

Zgodnie z przepisami   ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030, z późn zm.)

       I.            Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

- nieodpłatną mediację, lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

    II.            Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

 III.            Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

 IV.            Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 13 471 2503 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.

 

    V.            Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

 

 

Data publikacji: 17-01-2019
Data modyfikacji: 08-10-2019
Ilość wyświetleń: 538
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ