Biuletyn Informacji Publicznej
 
Nieodpłatna pomoc prawna

zapisy na bezłątne porady prawne 

 

UWAGA

W okresie od 16 marca 2020r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej/Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy prawnej obywatelom.

Wyłącza się bezpośrednią obsługę klientów Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej/Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w lokalizacjach Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, Gmina Czarna i Gmina Lutowiska.

Mieszkańcy powiatu mogą korzystać z porad prawnych drogą mailową lub telefoniczną poprzez wcześniejsze umówienie się na poradę telefonicznie pod nr telefonu 13 471 25 00.

 

po odwołaniu ograniczenia pomoc prawna będzie prowadzona na dotychczasowych warunkach tj.:

 

INFORMACJA O UDZIELANIU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w POWIECIE BIESZCZADZKIM  

 

Zgodnie z  ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na terenie POWIATU BIESZCZADZKIEGO będzie realizowane zadanie  polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w trzech punktach, których usytuowanie oraz harmonogram  pracy przedstawia poniższa tabela:

 

 

 INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                                            

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE BIESZCZADZKIM

  

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH 

STAROSTWO POWIATOWE W USTRZYKACH DOLNYCH UL. BEŁSKA 22 POK. NR 3 

    Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy prawnej

Zapisy na poradę

Poniedziałek

12.00 – 16.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście lub

pod  nr tel. 13 471 25 05

Kontakt  dla osób

z dysfunkcjami mowy

lub słuchu

e-mail

Wtorek

12.00 – 16.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Środa

8.00 – 12.00

Nieodpłatna pomoc prawna

12.00 – 16.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Czwartek

8.00 – 12.00

Nieodpłatna pomoc prawna

12.00 – 16.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Piątek

8.30 – 12.30

Nieodpłatna pomoc prawna

12.30 – 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO – CZARNA GÓRNA

URZĄD GMINY W CZARNEJ, CZARNA GÓRNA 74

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy prawnej

Zapisy na poradę

Poniedziałek

11.30 – 15.30

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście lub

pod  nr tel. 13 471 25 05

Kontakt  dla osób

z dysfunkcjami mowy

lub słuchu

e-mail

         

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ – LUTOWISKA

URZĄD GMINY W LUTOWISKACH, LUTOWISKA 14

Dzień

Godziny

Rodzaj pomocy prawnej

Zapisy na poradę

Wtorek

9.00 – 13.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście lub

pod  nr tel. 13 471 25 05

Kontakt  dla osób

z dysfunkcjami mowy

lub słuchu

e-mail

 

Informacje na temat zakresu porad prawnych i obywatelskich dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bieszczadzkiego na stronie  http://bip.bieszczadzki.pl/ w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”

Przed wizytą należy umówić się na spotkanie. Warto też zgłosić swoje potrzeby wynikające z niepełnosprawności

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, a dotycząca ochrony przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 do pobrania

 

  

 

Informacja

o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania

Zgodnie z przepisami   ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030, z późn zm.)

       I.            Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

- nieodpłatną mediację, lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

    II.            Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

 III.            Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

 IV.            Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 13 471 2503 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.

 

    V.            Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

 Biuletyny informacyjne wydawane przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego (facebook)

 

Data publikacji: 17-01-2019
Data modyfikacji: 01-07-2020
Ilość wyświetleń: 1920
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ