Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 848682
Aktualizacja:
21-10-2020
OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bieszczadzkiego w roku 2019, z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do wskazywania osób, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert, w otwartym konkursie ofert, na realizację zadania publicznego Powiatu Bieszczadzkiego w roku 2019, z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

  1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracy komisji konkursowej, powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bieszczadzkiego w roku 2019, z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym Ustrzykach Dolnych.
  3.  Zadania Komisji Konkursowej:

-        ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych, złożonych do otwartego konkursu ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

-        proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,

-        rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiemu.

  1. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
  2. Osoby, zainteresowane udziałem w pracach komisji, proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne w terminie do dnia 16 listopada 2018 r., drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Sekretariacie Starostwa przy ul. Belskiej 22, 38-700 Ustrzyki Dolne.
  3.  Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia, których kandydat występuje.
  4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokona Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego, w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.
Data publikacji: 08-11-2018
Data modyfikacji: 08-11-2018
Ilość wyświetleń: 1200
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ