Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 846115
Aktualizacja:
14-10-2020
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach

DPS.ZP.261.6.2018                                                                                                        Moczary dn. 19.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) określonego w art. 4 pkt. 8.

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach zaprasza do złożenia ofert na Wymianę kotła olejowego
w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach

        I.            Dane Zamawiającego
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

Moczary 41, 38 – 700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 461 11 07

e – mail:

      II.            Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jestwymiana istniejącego kotła o mocy 250 kW na kocioł stalowy, jednofunkcyjny o mocy 400 kW bez kondensacji pary wodnej z palnikiem na olej opałowy wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 2000 l na zasobnik o objętości 3000 l z izolacją termiczną.
W zakres zamówienia wchodzi:
- demontaż istniejącego kotła
- demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej
- montaż kotła o mocy 400 kW z palnikiem na olej opałowy wraz z niezbędnymi akcesoriami
- montaż zasobnika ciepłej wody o pojemności 3000 l z izolacją termiczną

    III.            Termin realizacji zamówienia
30 dni od podpisania umowy

    IV.            Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na montażu kotła olejowego
o mocy powyżej 150 kW w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego.

      V.            Okres gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na zainstalowany kocioł oraz zbiornik na okres nie  krótszy niż gwarancja producenta.

    VI.            Warunki płatności
Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy
w ciągu 30 dni od złożenia faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy podane na wystawionych fakturach.

  VII.            Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie (pok. nr 1) w siedzibie Domu Pomocy Społecznej
w Moczarach do dnia 31.07.2018 r. do godz. 12 00.

 1. Sposób przygotowania oferty
  1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku – zał. nr 1 – formularz ofertowy. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na wymianę kotła olejowego w budynku kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”. Ofertę należy złożyć osobiście pod adresem Moczary 41, 38 -700 Ustrzyki Dolne, pokój nr 1 (sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres
  2. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej istniejącej kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

    IX.            Dokumenty, które należy dołączyć do oferty

 1. Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1  niniejszego zapytania,
 2. Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – należy wykazać wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na montażu kotła olejowego o mocy powyżej 150 kW w budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

      X.            Kryteria oceny oferty
Cena – 100 %

    XI.            Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cena podana w ofercie ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Kwota ta będzie stała przez cały okres realizacji umowy i nie będzie podlegać zmianie.
 2. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie z polskich złotych, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, tj. cena netto, podatek VAT, cena brutto podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  XII.            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 1. W prowadzonym postępowaniu badania rynku nie mają zastosowania przepisy Ustawy

z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ) a niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminu wewnętrznego ustalonego w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach na podstawie w/w ustawy i dotyczy udzielania zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartość 30 000 EURO.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania w każdym czasie z ważnych przyczyn chroniących jego interes zgodnie z postanowieniami w/w regulaminu.
Data publikacji: 19-07-2018
Data modyfikacji: 19-07-2018
Ilość wyświetleń: 393
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ