Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 846067
Aktualizacja:
14-10-2020
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowania Studium Wykonalności i Wniosku aplikacyjnego dla Projektu pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

do zadania Nr DPS.ZP.261.1.2018 z dnia 19.02.2018 r.

Na podstawie Uchwały Nr XXX/185/2017 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 18 maja 2017 r. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, 38-700 Ustrzyki Dolne, Moczary 41, zwraca się do potencjalnych Wykonawców, gotowych wykonać usługę w zakresie opracowania Studium Wykonalności i Wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”, planowanego do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego) na lata 2014 – 2020, bądź innych funduszy zewnętrznych możliwych do sfinansowania lub dofinansowania zadania.

I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

38-700 Ustrzyki Dolne, Moczary 41

Tel./Fax (013) 461 1107 , Tel. (013) 361 3481

e-mail: 

adres strony internetowej: dpsmoczary.pl

2. Nazwa zamówienia:

Studium Wykonalności z Wnioskiem aplikacyjnym, dla Projektu pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zadania pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”, zgodnie z opracowaną analizą techniczną obecnego systemu grzewczego, wchodzą:

1. Sieci cieplne.

W podsumowaniu w/w opracowania, sieci cieplnych podano, że są one w bardzo złym stanie, mają duże straty na przesyle, a ich wiek – 30 lat świadczy o tzw. śmierci technicznej. Z tego też powodu, sieć wymaga pilnego remontu i wykonania jej z rur preizolowanych. Stan techniczny sieci cieplnych jest bardzo zły, szczególnie w rejonie kotłowni. Obecna sieć ma już 30 lat, a wykonana została w technologii podziemnej, w kanałach betonowych. Rury stalowe izolowane wełną mineralną z płaszczem gipsowo-klejowym, są mocno zawilgocone i dają duże straty ciepła.

2. Kotłownia.

Obecnie DPS Moczary ma 2 sprawne i dopuszczone do ruchu kotły: 100 kW dla produkcji ciepłej wody oraz 250 kW dla systemu ogrzewania. Drugi kocioł 250kW (Pirelli) ma pęknięty korpus, który przecieka, i jest wyłączony z ruchu.  Kotłownia na dziś ma tylko jeden sprawny kocioł 250 kW do c.o. ze starym palnikiem Riello. Biorąc pod uwagę, że na tym jednym kotle oparta jest cała produkcja ciepła technologicznego dla kuchni i pralni oraz produkcja ciepłej wody użytkowej, jest to sytuacja wyjątkowo niebezpieczna i wymaga niezwłocznych działań w kierunku zapewnienia pełnych mocy grzewczych kotłowni. Cały układ rur, armatury i rozdzielaczy na kotłowni ma ok. 30 lat i wiele z tych elementów jest już niesprawnych  i również wymaga wymiany. Zgodnie z w/w opracowaniem, proponuje się w związku z tym następujące kroki inwestora dla wykonania ekonomicznego i ekologicznego źródła ciepła, – czyli kotłowni, wg następujących zasad:

Kotłownia opalana olejem opałowym pozostanie jako podstawowa. Przewiduje się:

- wymianę niesprawnego kotła o mocy 250 kW na nowy o mocy 400 kW dla systemu ogrzewania,

- wymianę kotła 100 kW na nowy o mocy 150 kW do produkcji ciepłej wody

- wymianę zasobnika ciepłej wody – 2000 l (2m3) oraz wymianę starych rur i zaworów wraz  z pompami obiegowymi centralnego ogrzewania. Dodatkowo planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 40 kW oraz pompę ciepła.

3. Oczekiwane efekty projektu:

1. Efekt techniczny.

Istniejący system grzewczy ma 30 lat, sieci cieplne mają 30 lat i duże straty przesyłowe, a kotłownia ma tylko jeden sprawny kocioł na trzy jednostki, w dodatku ten sprawny kocioł ma stary palnik. Można stwierdzić, że poza korpusem jednego kotła, sieci cieplne i kotłownia są w stanie śmierci technicznej.  Bez względu na inne okoliczności system grzewczy wymaga generalnego remontu, dla zabezpieczenia dostaw ciepła technologicznego ( kuchnia, pralnia) ciepłej wody użytkowej i ciepła grzewczego.

2. Efekt ekologiczny.

Proponowane nowe kotły opalane będą w dotychczasowej technologii. W ramach inwestycji planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła, będące Odnawialnym Źródłem Energii, któremu przysługują różne preferencje z tego powodu.

3. Efekt ekonomiczny.

Remont sieci ciepłowniczej zredukuje straty ciepła na przesyle, co w efekcie pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na olej opałowy. Dodatkowo planuje się montaż instalacji OZE. Zyski wynikające z zastosowanej technologii OZE znacznie złagodzą konieczność poniesienia niezbędnych kosztów na remont 30 letnich urządzeń i instalacji.

4. Dokumentacja znajdująca się w posiadaniu Zamawiającego:

1. Analizy techniczne systemu grzewczego – marzec 2017 r.

2. Dokumentacja techniczna archiwalna.

II. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:

1) Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć wraz z załącznikami w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 28.02.2018 r. do godz. 11:00 w formie pisemnej osobiście lub listownie w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA NA MODERNIZACJĘ GOSPODARKI CIEPLNEJ I ENERGETYCZNEJ W DPS W MOCZARACH”.

Oferty niepotwierdzone za zgodność z oryginałem nie będą rozpatrywane.

2) Zaleca się zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów objętych zamówieniem.

3) Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium 1 - Studium Wykonalności, niezbędna dokumentacja i skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem

Generatora wniosków – cena brutto 70% (70 pkt)

Kryterium 2 - doświadczenie – 30% (30 pkt)

Przy ocenie oferty w kryterium 1, Zamawiający będzie brał pod uwagę najniższą cenę brutto.  Maksymalną ilość 70 punktów otrzyma ten Wykonawca, który naliczy najniższą kwotę brutto za wykonanie studium Wykonalności, niezbędną dokumentację i skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora wniosków. Ilość punktów dla pozostałych Wykonawców będzie proporcjonalnie zmniejszona do najwyższej oferowanej ceny brutto.

Przy ocenie oferty w kryterium 2, Zamawiający będzie brał pod uwagę ilość wdrożonych do dofinansowania wniosków aplikacyjnych dla wszystkich działań realizowanych ze środków RPO na lata 2007-2013, przy minimalnej ilości 5 wniosków. Maksymalną ilość 30 punktów otrzyma ten Wykonawca, który wykaże największą ilość wdrożonych wniosków. Ilość punktów dla pozostałych Wykonawców będzie proporcjonalnie zmniejszona do minimalnej ilości 5 wniosków. W celu wykazania spełnienia wymogów kryterium doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest do formularza doświadczenia zawodowego (załącznik nr 2) dołączyć listy referencyjne od Zamawiających realizujących projekty ze środków RPO bądź innych równorzędnych konkursowych z informacją o wdrożeniu wniosku aplikacyjnego do jego realizacji i rozliczenia dofinansowania.

4) Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej www.dpsmoczary.pl

5) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz udzielania wszelkich wyjaśnień jest:

Pan Maciej Stebnicki – email:  

6) Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.

7) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

8) W prowadzonym postępowaniu badania rynku nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zmianami) a niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminu wewnętrznego ustalonego w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach na podstawie w/w ustawy i dotyczy udzielania zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartość 30 000 EURO.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania w każdym czasie z ważnych przyczyn chroniących jego interes zgodnie z postanowieniami w/w regulaminu.

 

 Załącznikami do niniejszego zapytania są:

1. Formularz ofertowy,

2. Formularz doświadczenie zawodowe,

3. Formularz umowy.

Data publikacji: 19-02-2018
Data modyfikacji: 19-02-2018
Ilość wyświetleń: 522
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ