Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 848672
Aktualizacja:
21-10-2020
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 r. przez organizację pozarządową prowadzą działalność pożytku publicznego.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go drogą pocztową lub złożone bezpośrednio w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38‑700 Ustrzyki Dolne w terminie do dnia 24.11.2017r. do godz. 14:00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych potwierdzona pieczęcią wpływu. Nie będą rozpatrywane Zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną lub faxem.

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów z jednej organizacji, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest zapoznać się z warunkami otwartego konkursu ofert określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie jak również z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym w szczególności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Data publikacji: 17-11-2017
Data modyfikacji: 17-11-2017
Ilość wyświetleń: 1355
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ