Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 764458
Aktualizacja:
13-07-2020
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH
OGŁASZA TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE
Postępowanie znak sprawy: DPS.DAG.ZP.261.3.16

Zapytanie ofertowe dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie regulaminowym do 30 000 EURO na realizację zadania pt.:
„ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30 000 EURO o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z p. zm.)
W postępowaniu ofertowym mogą brać udział oferenci, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spełniają wymagania określone w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedstawienie oferty zgodnie z założeniami określonymi przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia i w/g załączonych do ogłoszenia dokumentów, wzorów ofert i oświadczeń.
Termin składania ofert 02.09.2016 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 02.09.2016 r. o godz. 10:15
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający kierować się będzie kryterium: cena – 100 %
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Władysław Tarnawski
tel. 461 11 07
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Dyrektor DPS w Moczarach

Stanisław Leszega

 

 

Moczary 18.08. 2016 r.

Data publikacji: 22-08-2016
Data modyfikacji: 22-08-2016
Ilość wyświetleń: 841
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ