Biuletyn Informacji Publicznej
 
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ
Podstawa prawna

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego     (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168, z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty:

  1. Kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
  2. Oświadczenie osoby na rzecz której wydana została decyzja, że wyraża zgodę na jej przeniesienie na rzecz nowego Inwestora.
  3. Oświadczenie nowego Inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji.
  4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  5. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w  imieniu Inwestora.
  6. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej (Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225, poz. 1635 z póź. zm.) 90zł + 17zł za każde pełnomocnictwo.

Termin załatwienia:

Zgdonie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168, z późn. zm.). Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa Ochrony Środowiska przy ul Pionierskiej 10, codziennie w godzinach od 8,00 do 16,00 w poniedziałki oraz od 7,30 do 15,30 w pozostałe dni tygodnia.
Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
Dodatkowe informacje

Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę jest ostateczna po upływie 14 dni od daty  doręczenia decyzji stronom. 
 
Data publikacji: 13-01-2016
Data modyfikacji: 12-12-2019
Ilość wyświetleń: 1039
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ