Biuletyn Informacji Publicznej
 
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*
Podstawa prawna

art. 71 ust. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty:

  1. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  2. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
  4. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  5. W przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  6. W zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
  7. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora.
  8. Dowód wniesienia oplaty skarbowej w wysokosci 17 zł za każde pełnomocnictwo (Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr. 225, poz. 1635 z póź. zm.) .
Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa Ochrony Środowiska przy ul Pionierskiej 10, pokój nr 24 i 23, codziennie w godzinach od 8,00 do 16,00 w poniedziałki oraz od 7,30 do 15,30 w pozostałe dni tygodnia.
Termin załatwienia

Termin załatwienia - 30 dni od daty doręczenia kompletnego zgłoszenia.
Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciw służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Dodatkowe informacje

  1. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
  2. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.
Data publikacji: 13-01-2016
Data modyfikacji: 12-12-2019
Ilość wyświetleń: 988
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ