Biuletyn Informacji Publicznej
 
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Podstawa prawna

art. 29 ust. ....., pkt ....., art. 30 ust. .... oraz art. 31 (w przypadku rozbiórki obiektu) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.)

Potrzebne dokumenty:

  1. Zgłoszenie budowy (wykonania robót budowlanych)(1niewymagających pozwolenia na budowę
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,(1
  3. Projekt zagospodarowania działki z wymaganymi uzgodnieniami,(2
  4. Szkice lub rysunki oraz opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych w ilości szt. ..........,
  5. Pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami szt. .............. ,
  6. Dane o obiekcie budowlanym lub dotyczące prowadzenia robót rozbiórkowych.
  7. Oświadczenie kierownika budowy(3
  8. Pełnomocnictwo w wypadku ustanowienia pelnomocnika oraz oplatę skarbową 17 zł za każde pełnomocnictwo (zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr. 225, poz. 1635 z póź. zm.)
Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa Ochrony Środowiska przy ul Pionierskiej 10, pokój nr 24 i 23, codziennie w godzinach od 8,00 do 16,00 w poniedziałki oraz od 7,30 do 15,30 w pozostałe dni tygodnia.
Termin załatwienia

21 dni od daty doręczenia kompletnego zgłoszenia.
Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciw służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Dodatkowe informacje

1 )dotyczy również robót rozbiórkowych 
2 )dotyczy art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20 oraz art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
3)dotyczy budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Data publikacji: 13-01-2016
Data modyfikacji: 20-02-2020
Ilość wyświetleń: 2758
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ