Biuletyn Informacji Publicznej
 
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
Podstawa prawna

Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168, z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty:

  1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego  uwzględniające istotne zmiany od zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4. Kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
  5. Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,
  6. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora
  7. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej, godnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225, poz. 1635 z póź. zm.)  17zł za każde pełnomocnictwo.


Termin załatwienia:


Zgdonie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168, z późn. zm.). Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa Ochrony Środowiska przy ul Pionierskiej 10, codziennie w godzinach od 8,00 do 16,00 w poniedziałki oraz od 7,30 do 15,30 w pozostałe dni tygodnia.
Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
Dodatkowe informacje

  1. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę jest ostateczna po upływie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom,
  2. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę wygasa jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata.
Data publikacji: 13-01-2016
Data modyfikacji: 12-12-2019
Ilość wyświetleń: 962
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ