Biuletyn Informacji Publicznej
 
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ

Podstawa prawna

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168, z późn. zm.).

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (PB-1).
2. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi       dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, potwierdzającym wpis projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu.
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3).
4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Specjalistyczna opinia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
6. Postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno- budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.
7. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora.
8. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. Nr. 225, poz. 1635 z póź. zm.).

Termin załatwienia:

Zgdonie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168, z późn. zm.). Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa Ochrony Środowiska przy ul Pionierskiej 10 pokój nr 23 i nr 24, codziennie w godzinach od 8,00 do 16,00 w poniedziałki oraz od 7,30 do 15,30 w pozostałe dni tygodnia.

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna po upływie 14 dni  od daty  doręczenia  decyzji  stronom.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata.

 

Data publikacji: 13-01-2016
Data modyfikacji: 17-03-2020
Ilość wyświetleń: 2507
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ