Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 694889
Aktualizacja:
02-04-2020
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH
Opłaty skarbowe
Opłata skarbowa za wydanie koncesji 616 zł
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) 

Wymagane dokumenty
1. wniosek o udzielenie koncesji, który powinien zawierać:
1) stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków; wymagania te nie dotyczą poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów;
2) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
3) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
4) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
5) obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;
6) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.
Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, należy dołączyć: 
1) dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;
2) informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.
3. Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.
4. W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.
5. Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.
Miejsce załatwienia sprawy
Wnioskodawca składa dokumenty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22 lub przesyła pocztą. Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Pionierskiej 10., Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin załatwienia
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.
Dodatkowe informacje
Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych
Data publikacji: 08-01-2016
Data modyfikacji: 08-01-2016
Ilość wyświetleń: 762
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ