Biuletyn Informacji Publicznej
 
Nieodpłatna pomoc prawna

 Informacja o udzielaniu NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w POWIECIE BIESZCZADZKIM  w 2017 r.

Zgodnie z  ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn.zm.) na terenie powiatu bieszczadzkiego będzie realizowane zadanie  polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 punktach, których usytuowanie oraz harmonogram  pracy przedstawia poniższa tabela:

Dzień tygodnia

Adres punku

Godziny

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Poniedziałek

 

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10

  8.00 – 12.00

Adwokat

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10

13.00 – 17.00

Radca prawny/aplikant radcowski

 

Wtorek

 

Urząd Gminy Lutowiska

  8.00 – 12.00

Radca prawny

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10

11.30 – 15.30

aplikant radcowski

 

Środa

 

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10

  8.00 – 12.00

Adwokat/ Radca prawny naprzemiennie

Urząd Gminy Czarna

10.00 – 14.00

aplikant radcowski

 

Czwartek

 

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10

  8.00 – 12.00

Radca prawny

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10

13.00 – 17.00

aplikant adwokacki

 

Piątek

 

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10

  8.00 – 12.00

Adwokat

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10

12.00 – 16.00

Radca prawny


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

1)   której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)   która nie ukończyła 26 lat, lub

6)   która ukończyła 65 lat, lub

7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

 Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

-  pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

- pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

- pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

- pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

- pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

- pkt 8 - osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

- pkt 9 - osobie uprawnionej, o której mowa w  pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt 1-6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1-5.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 6 oraz pkt 8 i 9, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. (...)

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Data publikacji: 08-12-2015
Data modyfikacji: 10-01-2017
Ilość wyświetleń: 1184
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ