Biuletyn Informacji Publicznej
 
Załączniki:
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018

Uchwała Nr XV/92/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r.

Uchwała Nr XV/93/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie bieszczadzkim na lata 2016 – 2020.

Uchwała Nr XVI/94/2016 z dnia 25 luty 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r.

Uchwała Nr XVI/95/2016 z dnia 25 luty 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu ,,PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej ,,Cyfrowe Podkarpacie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr XVI/96/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2016 – 2027.

Uchwała Nr XVI/97/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (II)” i wyrażenia zgody na jego realizację.

Uchwała Nr XVI/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego ,,Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. Pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (II)” i wyrażenia zgody na jego realizację.

Uchwała Nr XVI/99/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 260/1 położonej w miejscowości Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne.

Uchwała Nr XVII/100/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r.

Uchwała Nr XVII/101/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XVII/102/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii rozwoju powiatu bieszczadzkiego 2016 – 2020”.

Uchwała Nr XVII/103/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r.

Uchwała Nr XVII/104/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie założenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych i włączenie do Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.

Uchwala Nr XVII/105/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.

Uchwala Nr XVII/106/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr XIV/83/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego od 28 grudnia 2015 r. do 2 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XVIII/107 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/108/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/104/2016 w sprawie założenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych i włączenie do Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XVIII/109/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie założenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych i włączenie do Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XIX/110/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego za 2015 r.

Uchwała Nr XIX/111/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyposażenia w majątek trwały Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

Uchwała Nr XIX/112/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Powiatu.

Uchwała Nr XIX/113/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zamiaru włączenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ustrzykach Dolnych do Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XIX/114/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych z realizacji zadań w 2015 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 r.

Uchwała Nr XX/115/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Bieszczadzkiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Uchwała Nr XX/116/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r.

Uchwała Nr XX/117/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2017 – 2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu programu Lex dla Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XX/118/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 401/12 położonej w miejscowości Lipie, gmina Czarna.

Uchwała Nr XX/119/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie upamiętnienia 65. Rocznicy Akcji Przesiedleńczej H-T 1951 r.

Uchwała Nr XXI/120/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r.

Uchwała Nr XXI/121/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

Uchwała Nr XXI/122/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2015 rok.

Uchwala Nr XXI/123/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych na kadencję 2012 – 2016.

Uchwała Nr XXII/124/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r.

Uchwała Nr XXII/125/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia kredytu w formie weksla in blanco.

Uchwała Nr XXII/126/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XXII/127/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuwania pojazdu z drogi w 2016 r.

Uchwała Nr XXII/128/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zawarcia umowy ze Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne.

Uchwała Nr XXIII/129/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r..

Uchwała Nr XXIII/130/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna w km 0+750-2+700, 2+850-3+550, 3+850-4+700, 5+850-7+500, 8+500-10+000 i 10+100-11+299”.

Uchwała Nr XXIII/131/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2016 – 2027.

Uchwała Nr XXIII/132/2016 w sprawie udzielenia z budżetu powiatu dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXIII/133/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Moczarach.

Uchwała Nr XXIII/134/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia.

Uchwała Nr XXIII/135/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr XIV/83/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego od 28 grudnia 2015 r. do 2 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/136/2016 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie w 2017 roku projektu realizowanego przez Gminę Czarna pn: ,,Remont drogi gminnej publicznej nr 119000 R w miejscowości Olchowiec na odcinku km 1+800 – 2+600”.

Uchwała Nr XXIII/137/2016 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie w 2017 roku projektu realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne pn: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 119214 R na działce nr ewid. 531/12, 1102 w km 0+000 -0+890 ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych”.

Uchwala Nr XXIV/139/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2016 – 2027.

Uchwała Nr XXIV/140/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r.

Uchwała Nr XXV/141/2016 w sprawie wprowadzenia w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r.

Uchwała Nr XXV/142/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2017 – 2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów druków komunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXV/143/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Uchwała Nr XXV/144/2016 w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Uchwała Nr XXV/145/2016 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej i nawiązania współpracy pomiędzy Miastem Turka w Obwodzie Lwowskim – Ukraina i Powiatem Bieszczadzkim, Województwo Podkarpackie – Polska.

Uchwała Nr XXV/146/2016 w sprawie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XXVI/147/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/148/2016 w sprawie przejęcia na własność Powiatu Bieszczadzkiego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Zatwarnica, gmina Lutowiska.

Uchwała Nr XXVI/149/2016 w sprawie przejęcia na własność Powiatu Bieszczadzkiego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Czarna Górna, gmina Czarna.

Uchwała Nr XXVI/150/2016 w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów zajętych pod drogę powiatową w miejscowości Lutowiska.

Uchwała Nr XXVI/151/2016 w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów pod drogę powiatową we wsi Dwernik, gmina Lutowiska.

Uchwała Nr XXVI/152/2016 w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów zajętych pod drogę powiatową w miejscowości Łobozew Dolny, gmina Ustrzyki Dolne,

Uchwała Nr XXVI/153/2016 w sprawie włączenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ustrzykach Dolnych do Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych,

Uchwała Nr XXVI/154/2016 w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/155/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/156/2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2017 – 2029 na sfinansowanie zadania: ,,Bieżąca asysta techniczna i konserwacja systemu teleinformatycznego EWID 2007”.

Uchwała Nr XXVII/157/2016 w sprawie wyposażenia w majątek trwały Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXVII/158/2016 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/159/2016 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/160/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/161/2016 w sprawie wyrażenia opinii na temat planowanego włączenia ,,Lasów o charakterze pierwotnym w Bieszczadzkim Parku Narodowym” na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Uchwała Nr XXVII/162/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVII/163/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2017 – 2027.

Uchwała Nr XXVIII/164/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.,

Uchwała Nr XXVIII/165/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021,

Uchwała Nr XXVIII/166/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)” i wyrażenia zgody na jego realizację,

Uchwała Nr XXVIII/167/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III)” i wyrażenia zgody na jego realizację.

Uchwała Nr XXVIII/168/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XXIX/169/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/170/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą: ,,Niech połączą nas góry i kultury” w ramach Programu Interreg V Polska – Słowacja.

Uchwała Nr XXIX/171/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą: ,,Nasze Karpaty – budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości” w ramach Programu Intrreg V Polska – Słowacja.

Uchwała Nr XXIX/172/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XXIX/173/2017 w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXIX/174/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXIX/175/2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę części gazociągu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXIX/176/2017 w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/177/2017 w sprawie zajęcia stanowiska popierającego działania zmierzające do utworzenia przejścia granicznego drogowego
i pieszego z Ukrainą w miejscowości Michniowiec gmina Czarna.

Uchwała Nr XXIX/178/2017 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko na odcinku Zagórz – Krościenko.

Uchwała Nr XXIX/179/2017 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu utworzenia rezerwatu przyrody ,,Reliktowa Puszcza Karpacka”,

Uchwała Nr XXIX/180/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXIX/181/2017 w sprawie wypracowania przez Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego kierunków działania w zakresie ochrony zdrowia.

Uchwała Nr XXX/182/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.,

Uchwała Nr XXX/183/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2017 – 2032,

Uchwała Nr XXX/184/2017 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

Uchwała Nr XXX/185/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą: ,,Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”,

Uchwała Nr XXX/186/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą: ,,Modernizacja komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”,

Uchwała Nr XXX/187/2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Powiatu Bieszczadzkiego udziału w nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w mieście Ustrzyki Dolne,

Uchwała Nr XXX/188/2017 w sprawie wypracowania kierunków działania w zakresie ochrony zdrowia,

Uchwała Nr XXX/189/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXXI/190/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.,

Uchwała Nr XXXII/191/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Bieszczadzkiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Uchwała Nr XXXII/192/2017 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego za 2016 r.

Uchwała Nr XXXII/193/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/194/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwala Nr XXXII/195/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2016 r.

Uchwała Nr XXXII/196/2017 w sprawie wyposażenia w majątek trwały Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXXII/197/2017 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bieszczadzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.1. 

Uchwała Nr XXXIII/198/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.,

Uchwała Nr XXXIII/199/2017 w sprawie  wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/200/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.,

Uchwała Nr XXXIV/201/2017 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg,

Uchwała Nr XXXIV/202/2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia.

Uchwała Nr XXXV/203/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.

Uchwała Nr XXXV/204/2017 w sprawie udzielenia z budżetu powiatu dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXXV/205/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r. .

Uchwała Nr XXXV/206/2017 w sprawie wyposażenia w majątek trwały Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXXV/207/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 105/2 położonej w miejscowości Leszczowate gmina Ustrzyki Dolne.

Uchwała Nr XXXVI/208/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r. 

Uchwała Nr XXXVI/209/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XXXVII/210/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r. 

Uchwala Nr XXXVII/211/2017 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2018 – 2021 na sfinansowanie zadania: ,,Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

Uchwała Nr XXXVII/212/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Ustrzykach Dolnych, wchodzącej w skład Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 Specjalną w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXXVII/213/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia wchodzącej w skład Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Ustrzykach Dolnych w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XXXVII/214/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającą do Pracy w Ustrzykach Dolnych, wchodzącej w skład Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych, w typ szkoły ,o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe.

Uchwała Nr XXXVII/215/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Ustrzykach Dolnych, wchodzącej w skład Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

Uchwała Nr XXXVII/216/2017 w sprawie „Programu współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 ”.

Uchwała Nr XXXVII/217/2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r. 

Uchwała Nr XXXVIII/218/2017 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt.: ,,Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Uchwała Nr XXXVIII/219/2017 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2018 – 2019 na sfinansowanie zadania pod nazwą: ,,Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”.

Uchwała Nr XXXVIII/220/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/221/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/222/2017 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2018 – 2021 na sfinansowanie zadania pod nazwą: ,,Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Uchwała Nr XXXIX/223/2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego od 1 stycznia 2018 r. do 30 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr XXXIX/224/2017 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

Uchwała Nr XXXIX/225/2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.

Uchwała Nr XL/226/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2017 r.

Uchwała Nr XL/227/2017 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym” finansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,

Uchwała Nr XL/228/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usuwania pojazdu z drogi w 2018 roku.

Uchwała Nr XL/229/2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018”
z perspektywą na lata 2018 - 2021 r.

Uchwała Nr XL/230/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr XL/231/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr XL/232/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 rok.

Uchwała Nr XL/233/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2018 – 2032.

Uchwała Nr XLI/234/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr XLI/235/2018 w sprawie wyposażenia w majątek trwały Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XLI/236/2018 w sprawie wyposażenia w majątek trwały Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.

Uchwala Nr XLI/237/2018 w sprawie wyposażenia w majątek trwały Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XLI/238/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz ryczałtu dla nieetatowego członka zarządu nie będącego radnym.

Uchwała Nr XLI/239/2018 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Bieszczadzkiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała Nr XLI/240/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (IV)”i wyrażenia zgody na jego realizację.

Uchwała Nr XLII/241/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr XLII/242/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2018 – 2032.

Uchwała Nr XLII/243/2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 rok na sfinansowanie zadania pod nazwą: ,,Współpraca Transgraniczna szansą rozwoju regionu”.

Uchwała Nr XLII/244/2018 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Bieszczadzkim na lata 2018 – 2020.

Uchwała Nr XLII/245/2018 w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr XLII/246/2018 w sprawie zmiany do uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XLIII/247/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/248/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XLIII/249/2018 w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 pod nazwą: ,,Wołanie przestrzeni – o nieistniejącej krainie”.

Uchwała Nr XLIII/250/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą: ,,Innowacje edukacyjne w Bieszczadach

Uchwała Nr XLIV/251/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Bieszczadzkiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Uchwała Nr XLIV/252/2018 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego za 2017 r.

Uchwała Nr XLIV/253/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr XLV/254/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr XLV/255/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2017 rok.

Uchwała Nr XLV/256/2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/257/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr XLVI/258/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2019 – 2022 pod nazwą: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”.

Uchwała Nr XLVI/259/2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2019 – 2022 na sfinansowanie zadania pod nazwą: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”.

Uchwała Nr XLVI/260/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XLVII/261/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała nr XLVII/262/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2018 – 2032.

Uchwała Nr XLVII/263/2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2019 – 2039 na sfinansowanie zadania pod nazwą: ,,Najem nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Fabrycznej 22 od Agencji Mienia Wojskowego”.

Uchwała Nr XLVII/264/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

Uchwała Nr XLVII/265/2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2019 – 2020 na sfinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2020 pod nazwą: ,,Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”.

Uchwała Nr XLVII/266/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 pod nazwą: ,,Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”.

Uchwała Nr XLVII/267/2018 w sprawie przekazania majątku trwałego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XLVII/268/2018 w sprawie przekazania majątku trwałego do Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr XLVII/269/2018 w sprawie wynagrodzenia Starosty Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XLVIII/270/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwały z LXIX Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

Uchwała Nr XLIX/271/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr XLIX/272/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2018 – 2032.

Uchwała Nr XLIX/273/2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie finansowym dla Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr XLIX/274/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr L/275/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2018 r.

Uchwała Nr L/276/2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Uchwała Nr L/277/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego – aplikacja poprzez ROPS w Rzeszowie na lata 2019 – 2020 pod nazwą: ,,Modernizacja komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych i rozbudowa stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.

Uchwała Nr L/278/2018 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2019 – 2020 na sfinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 pod nazwą ,,Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko – ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym”.

Uchwała Nr L/279/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ,,Staż drogą do zatrudnienia” oraz zabezpieczenia wkładu własnego.

Data publikacji: 26-10-2015
Data modyfikacji: 05-11-2018
Ilość wyświetleń: 2881
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ