Biuletyn Informacji Publicznej
 
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO ZA 2019 ROK

Raport o stanie Powiatu Bieszczadzkiego  za 2019r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego  raport o stanie powiatu. Termin ten ustawą z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.) został przesunięty o 60 dni.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę w której mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Data publikacji: 29-07-2020
Data modyfikacji: 29-07-2020
Ilość wyświetleń: 120
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ