Biuletyn Informacji Publicznej
 
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.bieszczadzki.pl.

Data publikacji strony internetowej bip.bieszczadzki.pl: 2015-11-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-11-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

• Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny.

• Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

• Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

• Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

• Nagrania obrad Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego, które nie posiadają transkrypcji tekstowej ani nie są tłumaczone na język migowy, ale po Sesji w BIP zamieszczany jest protokół.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Korzystanie ze skrótów:

Internet Explorer:

- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

Firefox:

- Shift + Alt + klawisz dostępu

Opera (wersja < 12.1):

- Shift + Esc + klawisz dostępu

Chrome / Opera (wersja > 15):

- Shift + Alt + klawisz dostępu (oprócz cyfr)

- Alt + klawisz dostępu (cyfry)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Pasionek, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 471 25 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych zlokalizowane jest w budynku przy ul. Bełskiej 22. W budynku funkcjonuje także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy. Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem Starostwa Powiatowego od ul. Bełskiej. Miejsce parkingowe oraz wejście dla osób mających problem z pokonywaniem schodów (lub poruszających się na wózku) znajduje się przy wejściu do Starostwa Powiatowego (przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) od ul. Pionierskiej. W celu załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym Urzędzie Pracy należy zgłosić się do pokoju Nr 1 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (parter). W budynku nie ma windy. Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby pod nr telefonu 13 471 2500 albo przesłanie zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie na:

- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22 lub

- fax. 13 471 10 73 lub

- adres e mail:  lub

- poprzez platformę PUAP.

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych udostępnia następujące aplikacje mobilne:

- "Pogranicze bieszczadzkie – na styku kultur” w wersji dla systemu Android

- "Pogranicze bieszczadzkie – na styku kultur” w wersji dla systemu iOS.

Data publikacji: 04-03-2020
Data modyfikacji: 19-03-2020
Ilość wyświetleń: 209
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ