Biuletyn Informacji Publicznej
 
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALI

Podstawa prawna

Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), oraz art. 2 ust. 3  ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  (j.t. - Dz. U. z 2018 r.  poz. 716, z późn. zm.),

 

Wymagane dokumenty:

1) Dwa oryginalne egzemplarze projektu wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego / lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny*, sporządzone przez osobę uprawnioną, zawierające:

a) Mapkę poglądową z lokalizacją budynku na działce,

b) Inwentaryzację budynku z zaznaczeniem, na kolorowo na poszczególnych kondygnacjach, lokali do wyodrębnienia wraz z lokalami przynależnymi, z potwierdzeniem zgodności inwentaryzacji              
 z istniejącym stanem faktycznym przez autora projektu wyodrębnienia,

c) Wyrys z ewidencji gruntów z zaznaczeniem lokali przynależnych – w przypadku położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym, z potwierdzeniem zgodności                  
 z istniejącym stanem faktycznym przez autora projektu wyodrębnienia,

d) Opis zawierający m.in. opis położenia budynku, jego klasyfikację (jednorodzinny / wielorodzinny, ilość kondygnacji, powierzchnia zabudowy, krótki opis konstrukcji, wyposażenie w instalację), wykazanie powierzchni poszczególnych lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi, wyliczenie udziału procentowego lokali,

2) Kopia uprawnień budowlanych i wpisu do Izby Architektów/Inżynierów potwierdzone „za zgodność         
z oryginałem”.

3) Potwierdzenie zakończenia budowy lub oświadczenie, że budynek istniał przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą.

4) Oryginał upoważnienia (pełnomocnictwa) udzielonego osobie działającej w moim imieniu – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł .

 

Data publikacji: 12-02-2020
Data modyfikacji: 12-02-2020
Ilość wyświetleń: 36
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ