Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 671564
Aktualizacja:
21-02-2020
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn zm.) Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do wskazywania osób, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych, w otwartym konkursie ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2020 r.

 I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Celem naboru jest ustalenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej, osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej, mającej za zadanie ocenę ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Bieszczadzkiego w 2020 roku.

2. Zadania Komisji Konkursowej:

  • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych, złożonych do otwartego konkursu ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiemu

3. Prace w komisjach konkursowych są nieodpłatne. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

II. WYMAGANIA:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Reprezentują organizację pozarządową działającą na terenie Powiatu Bieszczadzkiego, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

2. Wykazują się znajomością przepisów:

  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie  obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

3. Kandydat deklaruje znajomość obszaru tematycznego, którego dotyczy nabór, w ramach, którego posiada kompetencje do oceny ofert oraz uzasadnia je.

 

III. WYBÓR KANDYDATÓW Z BAZY DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ:

1. Z listy zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w drodze uchwały powoła przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład komisji konkursowej.

2. Jeżeli członkowie komisji konkursowej wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do oceny wniosków nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa będzie działać bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

 

IV. SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia należy składać:

1. W sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych ul. Bełska 22 - pokój nr 8

2. Za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Zgłoszenie należy złożyć w kopercie, oznaczonej:

„Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej wnioski na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2020 r.

 

V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1. Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia tj. 22 listopada 2019 r.

2. O terminie złożenia i doręczenia formularza decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

 

 

 

 

Data publikacji: 15-11-2019
Data modyfikacji: 15-11-2019
Ilość wyświetleń: 243
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ