Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 778746
Aktualizacja:
03-08-2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO

 Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

„Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2020 r.”.

 

UWAGA

INFORMACJA O WPROWADZENIU ZMIANY DO OGŁOSZENIA

„Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2020 r. ”

 

Uchwałą zarządu z dnia 15 listopada 2019r. wprowadzono zmianę do ogłoszenia pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2020 r. ”

poprzez

usunięcie punktu 4 w dziale VII  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert „Ustala się wkład własny organizacji w wysokości, co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym wkład własny może mieć formę wkładu osobowego i/lub rzeczowego. Wkład własny osobowy stanowić może m.in.  świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej. Wartość pracy, z uwzględnieniem standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy powinna być udokumentowana:

a) na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

b) na podstawie karty pracy wolontariusza,

c) na podstawie pisemnego oświadczenia członka organizacji pozarządowej wskazującego: termin wykonanej nieodpłatnie pracy, nazwę zadania i jego tytuł, w ramach, którego praca była wykonana, liczbę przepracowanych godzin i zakres wykonanej pracy.”

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2020 r. ”.

Na realizacją zadania została wybrana oferta złożona przez Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.
Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 62 040,00zł (słownie sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych 00/100), w tym na edukację prawną – 3 960 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 06-11-2019
Data modyfikacji: 05-12-2019
Ilość wyświetleń: 485
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ