Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 852819
Aktualizacja:
22-10-2020
Zapytanie cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.

Moczary, dnia 31.07.2019 r.

 

Znak Sprawy: DPS.ZP.261.1.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotowe postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w oparciu o REGULAMIN udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 
30 000 € w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach

 

 

 1. 1.       Zamawiający:

 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, Adres: Moczary 41, 38 – 700 Ustrzyki Dolne, posiadający NIP: 689- 10-09-915, REGON: 001276610,

 

zaprasza do złożenia ofert dla zadania pn.: „Przygotowanie i zorganizowanie wycieczki krajoznawczej do Wrocławia, Gliwic i Krakowa w dniach od 25.09.2019 r. do 27.09.2019 r. dla od 45 do 50 osób, w tym osób pełnoletnich niepełnosprawnych psychicznie w różnym wieku oraz personelu opiekuńczego z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.”

 

 1. 2.       Przedmiot zamówienia - USŁUGI

Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące wykonania zadania pn.: Przygotowanie i zorganizowanie wycieczki krajoznawczej do Wrocławia, Gliwic i Krakowa w dniach od 25.09.2019 r. do 27.09.2019 r. dla od 45 do 50 osób, w tym osób pełnoletnich niepełnosprawnych psychicznie w różnym wieku oraz personelu opiekuńczego z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

 

 1. 3.       Termin realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w dniach od 25.09.2019r. do 27.09.2019r.

 

 1. Okres gwarancji: do dnia zakończenia wycieczki

 

 1. 5.       Miejsce i termin złożenia oferty:
  1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
  2. Oferta oraz wszystkie załączniki musza być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 12.08.2019 r. do godz. 1100:
  a) na adres email:   .Oferty przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail,    

     muszą   być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

b) na adres: Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, Adres: Moczary 41, 38 – 700 Ustrzyki Dolne

 1. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 

 1. 6.       Termin otwarcia ofert: 12.08.2019 r. godz. 1130

 

 1. 7.       Osoba Uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Pan Krzysztof Gąsior tel.: 134611107 e-mail: 

 

 1. 8.       Sposób przygotowania oferty:
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana 
  w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 4. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
 6. Szczegółowe Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty jak również warunki udziału w postępowaniu zostały przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
 7. Wykonawca musi spełnić warunki wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 1. 9.       Załączniki do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data publikacji: 31-07-2019
Data modyfikacji: 31-07-2019
Ilość wyświetleń: 318
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ